Voľné pracovné miesto pre školského digitálneho koordinátora

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru školského digitálneho koordinátora

 Informácie o voľnom pracovnom mieste: 

 Školský digitálny koordinátor, pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2024; pracovný pomer v súvislosti s Národným projektom “Pomoc pomáhajúcim profesiám 3”

 

Miesto výkonu práce :             objekty SOŠ Prievidza

Termín nástupu:                     1.10.2023

Rozsah úväzku:                       100%

 

Požiadavky na uchádzača:

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora sú uvedené v prílohe č. 9 tejto vyhlášky).

Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa, najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.

 

Ďalšie požiadavky

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedené doklady prosím zašlite na adresu školy alebo email uvedený nižšie do 14.9.2023!

 

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

 • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Platové podmienky: https://nivam.sk/vyzva-np-podpora-pomahajucich-profesii-3/

Financovanie nákladov pracovných pozícií sa bude realizovať formou jednotkových nákladov, ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac, t. j. 1 FTE (fulltime equivalent, t.j. ekvivalent plného úväzku) ustanoveného pracovného času odpracovaného za mesiac na danej pozícii.

Náplň práce:

Práca v projektovom tíme a plnenie úloh školského digitálneho koordinátora:

 • digitalizácia školy, pomoc pri digitalizácii vyučovacieho procesu, začleňovanie IT do vyučovacích predmetov,
 • poradenstvo a odborná pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do vzdelávania,
 • poskytovanie spätnej väzby pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní digitálnych metód a foriem výchovy a vzdelávania a digitálnych prostriedkov využívaných vo výchove a vzdelávaní,
 • vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym obsahom,
 • zabezpečovanie digitálneho materiálu k vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo vzdelávacích oblastí,
 • pravidelná informovanosť o možnostiach využívania digitálnych technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti,
 • poradenstvo v rámci digitálnych technológií,
 • administrácia online testovaní,
 • zabezpečenie dostupnosti externých vzdelávacích zdrojov.

 

Kontakt na zamestnávateľa:

Adresa školy

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba

Ing. Vlasta Šulová, PhD.

0901 918 313

email: vlasta.sulova@sospd.sk


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30