Voľné pracovné miesto pre školského psychológa

SOŠ Prievidza prijme do pracovného pomeru školského psychológa

 Informácie o voľnom pracovnom mieste: 

 

Školský psychológ, pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2024; pracovný pomer v súvislosti s Národným projektom Pomoc pomáhajúcim profesiám 3

 

Miesto výkonu práce :             objekty SOŠ Prievidza

Termín nástupu:                     1.10.2023

Rozsah úväzku:                       100%

 

Požiadavky na uchádzača:

 

Kvalifikačné predpoklady: 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 11 tejto vyhlášky).

Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti psychológie.

 

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Uvedené doklady prosím zašlite na adresu školy alebo email uvedený nižšie do 14.9.2023!

 

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:

 • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov

Platové podmienky: https://nivam.sk/vyzva-np-podpora-pomahajucich-profesii-3/

Financovanie nákladov pracovných pozícií sa bude realizovať formou jednotkových nákladov, ktoré predstavujú celkovú cenu práce za mesiac, t. j. 1 FTE (fulltime equivalent, t.j. ekvivalent plného úväzku) ustanoveného pracovného času odpracovaného za mesiac na danej pozícii.

 

Náplň práce:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v SŠ vo svojej územnej pôsobnosti,
 • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy,
 • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ,
 • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
 • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
 • aktívne spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
 • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
 • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme,

 

Kontakt na zamestnávateľa:

Adresa školy

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Kontaktná osoba

Ing. Vlasta Šulová, PhD.

0901 918 313

email: vlasta.sulova@sospd.sk

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31