V školskom roku 2021/2022 ponúkame žiakom ZŠ možnosť štúdia v nasledovných odboroch:

V školskom  roku 2021/2022 ponúkame žiakom ZŠ možnosť štúdia v nasledovných odboroch:

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou)

3650 M staviteľstvo

3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom)

2413 K mechanik strojov a zariadení - odbor s duálnym vzdelávaním

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - odbor s duálnym vzdelávaním

2697 K mechanik elektrotechnik - odbor s duálnym vzdelávaním

Učebné odbory (trojročné štúdium s  výučným listom)

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - odbor s duálnym vzdelávaním

2433 H obrábač kovov - odbor s duálnym vzdelávaním

3678 inštalatér

Dvojročný učebný odbor (vysvedčenie o záverečnej skúške)

3686 F stavebná výroba

TEST PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO SJL

TEST PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO MAT

Prihlášky na nadstavbové štúdium

Termín odovzdania prihlášok: 31. máj 2021

K prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. - 3. ročníka SŠ a overenú fotokópiu výučného listu.

Žiaci 3. ročníka k prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. a 2. ročníka SŠ a polročné vysvedčenie z 3. ročníka SŠ, overenú fotokópiu výučného listu priložíte dodatočne.


Dokumenty na stiahnutie