Študuj na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave

Študuj na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave

Dekan MTF STU vypisuje prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia

v ak. roku 2017/2018 na nasledovné akreditované študijné programy:

  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Integrovaná bezpečnosť
  • Materiálové inžinierstvo
  • Mechatronika v technologických zariadeniach
  • Personálna práca v priemyselnom podniku       
  • Počítačová podpora výrobných technológií
  • Priemyselné manažérstvo
  • Výrobné technológie   
  • Výrobné technológie a výrobný manažment    
  • Výrobné zariadenia a systémy

 Prihlášky treba podať do 31.3.2017. Termín zasadnutia prijímacej komisie dekana je 12. 6. 2017 (poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania - 20 € elektronicky podaná prihláška, 80 € papierová prihláška zakúpená v predajni ŠEVT). Prijímame na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdia. Časť štúdia je možné absolvovať vo Výučbovom stredisku MTF v Dubnici n. Váhom. Viac informácií nájdete na www.mtf.stuba.sk.