2697 K mechanik elektrotechnik

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výučbou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- maturitné vysvedčenie

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- pomaturitné špecializačné štúdium 

- vysokoškolské štúdium 

Od tretieho ročníka štúdia sa žiaci môžu špecializovať v oblastiach:

  • silnoprúdová technika
  • tepelnotechnické a energetické zariadenia
  • technika budov

 

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na silnoprúdovú techniku sa môže uplatniť ako:

 - konštruktér:  navrhovanie a konštruovanie rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,rozvádzačov, elektrických zariadení

technik vo  výrobe a rozvode elektrickej energie od zdroja až po spotrebič, tj. v elektrárňach, rozvodniach: obsluhovanie výrobne elektrickej energie t.j. velín, rozvodne, elektrárenských zariadení

manažér energetiky: riadiť ekonomické prenosy energie, spolupráca s odberateľmi, 

- organizácia a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární,

projektant: navrhovanie elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN, elektrických prípojok

- technik pre riadiace obvody: uplatnenie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov,

technik vo výkonovej elektrotechnike: riadenie pohov v elektrickej trakcii, výťahy, čerpadlá, elektrické stroje s pohonom s elektrickými

údržbár: skúšanie, nastavovanie, opravy a obsluha elektrických strojov, prístrojov a zariadení

energetik: spolupráca s dodávateľom elektrickej a tepelnej energie,  využívanie a hospodárneprevádzkovanie elektrických strojov a zariadení

revízny technik: vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na elektrických 

- inštaláciách  a zariadeniach,

prevádzkar:  prevádzkovanie a opravovanie automatizovaných výrobných súborov, vonkajších elektrických vedení všetkých napäťových sústav, káblových vedení a pod.

 

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na tepelnotechnické a energetické zariadenia je kvalifikovaný odborný technický pracovník schopný/ovládajúci:

- samostatne vykonávať práce súvisiace s vykonávaním dohľadu nad prevádzkou tepelno-energetických zariadení,

- zásady funkčnosti a údržby riadiacich systémov používaných v tepelno-energetických zariadeniach

- zabezpečovať výrobu tepelnej a elektrickej energie v predpísaných parametroch pri optimálnom využití výrobných a rozvodných zariadení

- vykonať údržbu strojov a zariadení

- po nadobudnutí potrebnej praxe vykonávať podnikateľskú činnosť

 

Mechanik elektrotechnik v oblasti zamerania na techniku budov je kvalifikovaný odborný technický pracovník schopný:

- uplatniť sa pri  realizácii inteligentných rozvodov v oblasti elektro , s vyššou náročnosťou na riešenie osvetlenia budov, vykurovania, klimatizácie, ako aj rozvodov slaboprúdu v budovách.

- vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním samotných činností, ako  sú rozpočtové návrhy materiálov, ich špecifikácia, samotná realizácia pre systémy svetelné vrátane núdzového osvetlenia, systémy vykurovania a klimatizácie, zároveň aj rekuperácie v budovách,

pripravovať plány pre rozvody slaboprúdu: LAN inštalácia, domáce telefóny systémov zbernicových inštalácii, ako aj zabezpečovacích systémov pre objekty.

- po nadobudnutí potrebnej praxe vykonávať podnikateľskú činnosť

Priority odboru: 

- maturitné vysvedčenie + výučný list

- osvedčenie z priemyselnej komory

po úspešnom ukončení štúdia možnosť získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21

- odbornosť v grafických softvéroch –Acad, Sichr, Prozic

- pre oblasť  tepelnotechnické a energetické zariadenia absolvent získa zváračský preukaz po absolvovaní základného kurzu zvárania plameňom a rezania kyslíkom ZK 3111-1


Dokumenty na stiahnutie