2413 K mechanik strojov a zariadení

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

- maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- vysvedčenie o maturitnej skúške

- výučný list

- zváračský preukaz

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- pomaturitné špecializačné štúdium 

- vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný:

- tvoriť konštrukčnú a technologickú dokumentáciu pre strojársku výrobu 

- uplatniť sa pri montáži, nastavovaní, obsluhe, údržbe diagnostike, funkčných skúškach a opravách zložitých strojov a zariadení,

- vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickou prípravou výroby, ručným a strojovým spracovaní kovov, zváraním a rezaním kyslíkom, opravovaním a oživovaním strojov, odbytom a nákupom výrobkov, v oblasti skladového hospodárstva, diagnostiky, odstraňovania porúch, a marketingovej analýzy trhu.


Priority odboru: 

- študijný odbor –  vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list,

- mechanické ovládanie strojových zariadení,

- zváračský preukaz,

- osvedčenie z priemyselnej komor


Dokumenty na stiahnutie