3650 M staviteľstvo

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia:

-          úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

-          prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania:

-          úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

-          maturitné vysvedčenie

Možnosť pokračovať v štúdiu:

-          pomaturitné špecializačné  štúdium

-          vysokoškolské štúdium

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, ktorý vie:

-          zhotoviť a čítať stavebné výkresy, vypracovať projektovú dokumentáciu stavby, navrhovať vhodné stavebné materiály a technologické postupy, orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie,

-          obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb, organizovať a riadiť stavebnú výrobu, vyhotoviť kalkuláciu a rozpočet stavby,

-          pracovať a navrhovať projekty stavieb v grafických softvéroch Allplan, AutoCad, Lumion, oceňovať stavby a stavebné práce v  programe CENKROS 4.

 

V rámci svojej špecializácie sa môže zamestnať v  štátnych a súkromných podnikoch so stavebným zameraním, v projekčných kanceláriách, na stavbách, v orgánoch miestnej samosprávy, úradoch životného prostredia, ochrany krajiny a prírody, vo vodohospodárskych podnikoch.

 

Priority odboru:

-          v rámci voliteľných predmetov a záujmu študentov možnosť vybrať si v 3. a 4. ročníku špecializáciu na pozemné staviteľstvo, rekonštrukcie a adaptácie budov, dopravné stavby, hydroekologické stavby, stavebný manažment,

-          výučba s podporou počítačových systémov v grafickom softvére Allplan, AutoCad, oceňovanie stavieb a stavebných prác v stavebnom softvére CENKROS 4,

-          možnosť zúčastniť sa celoštátnych súťaží SOČ, Rodinný dom Velux, Stredoškolskej súťaži YTONG,

-          možnosť získať certifikát z grafického softvéru Allplan, certifikát o spôsobilosti v oceňovaní stavieb v stavebnom softvére CENKROS 4.


Dokumenty na stiahnutie