3765 M technika a prevádzka dopravy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- pomaturitné špecializačné štúdium 

- vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy môže nájsť uplatnenie hlavne :

- v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej, a to vo verejnej miestnej alebo diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave,

- v dopravných službách, autoopravárenstve ( prijímací technik, skladník atď. ) a  obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách,

- v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe,

- v organizáciách zaoberajúcich sa špedičnou činnosťou v cestnej a  kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy,

- ako pracovník odboru dopravy v štátnej správe, ako poisťovací agent a  likvidátor, technik v STK, autodopravca, špeditér, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, ako vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, technológ, normovač, postupár, referent THP noriem, technický kontrolór, referent riadenia a  kontroly kvality, vedúci skladu atď.

Priority odboru: 

- študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške


Dokumenty na stiahnutie