Predmetová komisia

Metodické orgány:

Metodickým orgánom na škole sú PK, ktoré zriaďuje riaditeľ školy ako svoj poradný orgán. Ciele a úlohy ich činnosti, práva a povinnosti vedúcich a členov PK určuje Štatút predmetových komisií vydaný riaditeľom SOŠ.

▪ Metodické orgány majú za úlohu ovplyvňovať riešenie pedagogických problémov na základe poznatkov a skúseností svojich členov a to:

- iniciatívnym predkladaním návrhov na riešenie pedagogických problémov,

- prerokúvaním a posudzovaním návrhov vedenia školy, spracúvaním podmienok, odporúčaní a stanovísk,

- overovaním navrhovaných riešení v pedagogickej praxi,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov učiteľov svojho metodického orgánu,

- hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov.

- skvalitnením prezentácie školy

▪ Metodické orgány školy budú pracovať podľa plánov, v ktorých vymedzia ciele a metódy plnenia úloh, ktoré sa budú v priebehu školského roka aktualizovať a dopĺňať. Budú nadväzovať na analýzu už dosiahnutých výsledkov a vychádzať:

- zo školského vzdelávacieho programu,

- z plánu hlavných úloh školy, zámerov a príloh

- z hodnotenia výsledkov činnosti metodického orgánu za predchádzajúci školský rok,

- z pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2013/2014

- aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov.

▪ Metodické orgány budú:

- podieľať sa na tvorbe osnov jednotlivých vyučovacích predmetov v zmysle štátneho vzdelávacieho programu a podľa vzoru predloženého vedením školy,

- podieľať sa na tvorbe metodických a didaktických materiálov,

- zvyšovať kvalitu svojej práce aj tým, že:

- na svojich zasadaniach budú venovať priestor metodickým otázkam,

- budú vypracovávať metodické materiály,

- sa budú angažovať pri zviditeľňovaní a prezentácii školy na verejnosti,

- vypracujú tematické výchovno-vzdelávacie plány, ktoré upravia podľa vzoru vypracovaného vedením školy,

- budú v bezprostrednom kontakte, členovia budú komunikovať o najaktuálnejších výchovných a vyučovacích problémoch,

▪ Členovia metodických orgánov sú zdrojom:

- kvalifikovaných informácií,

- najrýchlejšou odborno-metodicku pomocou,

- priestorom na výmenu pedagogických skúseností, tvorivosti pedagogického zboru,

- tímového riešenia pedagogických problémov,

- jedným zo systémových článkov riadiacej štruktúry školy.