3661 H murár

Dĺžka prípravy: 3 roky, so striedaním týždenných blokov teoretického a praktického vyučovania

 

Štúdium určené pre: chlapcov, dievčatá

Podmienky na prijatia:

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu:

- denná forma nadstavbového štúdia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

       - zhotoviť stavebné konštrukcie  správnym technologickým postupom použitím

               vhodných  druhov materiálov,

       - vykonať rekonštrukciu, adaptáciu a modernizáciu stavebných objektov,

       - čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií,

       - vyhotoviť rozpočet  stavebného diela.

Priority odboru: 

- ovládanie najmodernejších technologických postupov vyhotovovania stavebných konštrukcií,

- poznatky o najnovších stavebných materiáloch,

- poznatky o najmodernejších strojových zariadeniach slúžiacich na vyhotovovanie stavebného diela,

- ovládanie postupu a vyhotovovanie rozpočtu stavebného diela v programe CENKROS 4.


Dokumenty na stiahnutie