Možnosti štúdia

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou)

3650 M staviteľstvo

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

3765 M technika a prevádzka dopravy

3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve (reality a podnikanie v stavebníctve)

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom)

2413 K mechanik strojov a zariadení  (duálne vzdelávanie)

3658 K mechanik stavbnoinštalačných zariadení

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  (duálne vzdelávanie)

2697 K mechanik elektrotechnik (dulane vzdelávanie)

Učebné odbory (trojročné štúdium s  výučným listom)

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika  (duálne vzdelávanie)

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 

2433 H obrábač kovov  (duálne vzdelávanie)

3678 H inštalatér

3661 H murár

Dvojročný učebný odbor (vysvedčenie o záverečnej skúške)

3686 F stavebná výroba

Dvojročné nadstavbové študijné odbory

3659 L stavebníctvo

8501 L umeleckoremeselné práce

3757 L dopravná prevádzka

2414 L strojárstvo - pre absolventov odborov odbor 3678 H inštalatér

2675 L elektrotechnika