3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve (reality a podnikanie v stavebníctve)

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- maturitné vysvedčenie

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- pomaturitné špecializačné štúdium 

- vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník schopný:

- uplatniť sa  v oblasti ekonomiky, riadenia obchodu so stavebninami a nehnuteľnosťami, ohodnocovaním nehnuteľností, vyhotovením kalkulácií a rozpočtu stavby, správy ale i z projektovania a realizácie stavieb,

- vykonávať práce súvisiace s vypracovaním a čítaním projektovej dokumen-tácie v oblasti pozemného staviteľstva, používať vhodné materiály a technologické postupy, orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie, používať právne normy a predpisy v oblasti realitnej praxe, aplikovať vedomosti z ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby, zostaviť rozpočet stavby, vykonávať admi-nistratívne práce, viesť účtovníctvo.

Priority odboru: 

- ovládanie konštrukčných, technologických a statických zásad navrhovania a realizácie stavieb, ekonomických a marketingových otázok v odbore,

- výučba s podporou počítačových systémov pre účtovníctvo Omega, Alfa, pre mzdy a personalistiku Olymp, stavebný softvér CENKROS 4, znalecký softvér Hypo, grafický softvér Allplan,

- možnosť zúčastniť sa celoštátnych súťaží SOČ, Rodinný dom Velux, Stredoškolskej súťaži YTONG,

- možnosť získať certifikát z účtovného softvéru Omega, stavebného softvéru CENKROS 4 a grafického softvéru Allplan.


Dokumenty na stiahnutie