3659 L stavebníctvo

Denné nadstavbové štúdium určené pre chlapcov

Dĺžka prípravy: dvojročné denné štúdium

Podmienky prijatia: Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou a získanie výučného listu v príslušných odboroch podľa vyhlášky 282/2009 Z.z. a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Kritérií prijatia uchádzača do študijného odboru sú každoročne stanovené.

Zdravotné požiadavky na žiaka

 Na prijatie do študijného odboru 3659 L stavebníctvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov písomne potvrdí lekár na začiatku štúdia. Uchádzači nesmú trpieť :

- závažným ochorením pohybového ústrojenstva znemožňujúcim fyzickú prácu

- závažnými ochoreniami kože, dýchacích ciest, endokrinnými ochoreniami

- posudzujú sa sklony k chorobám srdca, obličiek, močových ciest, alergie, reumatizmus

- závažnými nervovými a psychickými chorobami, záchvatovými chorobami, epilepsiou

V prípade žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

Profil absolventa: Absolvent dvojročného študijného odboru 3659 L stavebníctvo po ukončení štúdia maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni ISCED 3A , ktorá je určená k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.

Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov pri realizácii stavieb na pozíciách technologického a prevádzkového alebo konštrukčného charakteru. Ako samostatný podnikateľ sa môže uplatniť pri realizácií, montáži, údržbe a rekonštrukciách stavieb .

Po ukončení prípravy vie vypracovať a čítať projektovú stavebnú dokumentáciu, zvoliť a používať vhodné materiály a technologické postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, orientovať sa v statických výpočtoch a nadimenzovať základné statické konštrukcie, vykonávať základné meračské a vytyčovacie práce na stavbe, používať právne normy a predpisy vo svojom odbore, aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby, zostaviť rozpočet stavby, poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia.

Je manuálne zručný. Vie zhotovovať a montovať stavebné konštrukcie. Je schopný v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade zrealizovať technologické postupy vo svojom odbore.

Doklad o ukončení štúdia a nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): 

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške. Je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch.


Dokumenty na stiahnutie