8501 L umeleckoremeselné práce

Denné nadstavbové štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy: dvojročné denné štúdium

Podmienky prijatia: Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie učebného odboru záverečnou skúškou a získanie výučného listu v príslušných odboroch podľa vyhlášky 282/2009 Z.z. a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Kritérií prijatia uchádzača do študijného odboru sú každoročne stanovené.

Zdravotné požiadavky na žiaka

Na prijatie do študijného odboru 8501 L umeleckoremeselné práce môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov písomne potvrdí dorastový lekár na začiatku štúdia. Prijatiu uchádzačov z hľadiska zdravotného stavu prekáža závažné zrakové znevýhodnenie. Individuálne sa posudzujú záchvatové ochorenia, kožne ochorenia a ochorenia pohybového aparátu.

V prípade žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je potrebné odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.

Profil absolventa:

Absolvent dvojročného študijného odboru 8501 L umeleckoremeselné práce po ukončení štúdia maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni ISCED 3A , ktorá je určená k príprave žiakov na povolanie, získanie prvej odbornej kvalifikácie a priamy vstup na trh práce.

Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov vo  výrobe nábytku a nábytkových doplnkov, realizácii zariaďovania interiérov, v oblasti projekcie a v podnikateľskej sfére. Ako samostatný podnikateľ sa môže uplatniť pri navrhovaní, výrobe, opravách a predaji nábytku, zariaďovaní interiérov. Absolvent študijného odboru je kreatívny výtvarník, zručný odborník v umelecko-remeselnej výrobe. Má vzťah k jednotlivým formám umenia, orientuje sa v nich a riadi sa estetickými pravidlami. Rozvíja samostatné umelecké myslenie, pružné rozhodovanie a konanie, presadzuje nové netradičné myšlienky a metódy vo svojom odbore. Je schopný samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a prezentovať vlastnú umeleckú tvorbu a vykonávať slobodné umelecké povolanie. Svojou tvorbou je schopný ovplyvňovať a vytvárať estetické prostredie človeka. Odborné vzdelávanie umožní rozvíjať samostatnosť a tvorivosť s dôrazom na divergentné myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s výtvarným umením, kultúrou osobnosti a umeleckou stránkou remeselného prevedenia. Profesionálne zameranie absolventa podporí orientácia v umelecko-remeselných znakoch v jednotlivých slohových obdobiach, znalosť kresby ornamentu, figúry a modelovanie. Poznatky z ekonomiky smerujú k jednoduchým úkonom súvisiacich s prvotnou evidenciou pracovného času a materiálu. Umožňujú mu viesť pracovnú skupinu odborne a remeselne s uplatnením ekonomických hľadísk a bezpečnostných rizík. Absolvent sa dokáže sa orientovať v opisoch pracovných postupov, v materiáloch, v pracovných výkresoch a dokumentácii.

Doklad o ukončení štúdia a nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o maturitnej skúške. Je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch.


Dokumenty na stiahnutie