3686 F stavebná výroba

Štúdium je určené pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu úspešne v nižšom ako 9. ročníku štúdia.

Dĺžka prípravy: 2 roky

 

Štúdium určené pre: chlapcov, dievčatá

Podmienky prijatia:

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- vysvedčenie o záverečnej skúške

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný ako pomocný stavebný robotník schopný:

- vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácií stavieb,            

- používať vhodné stavebné materiály, pracovné náradie a technologické postupy,

- uskutočňovať jednoduché stavebné úpravy v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade,

- zrealizovať pomocné technologické postupy murárskych, maliarskych,tesárskych a inštalatérskych technológií, prípravné a dokončovacie stavebné práce.

Priority odboru: 

- ovládanie najmodernejších technologických postupov vyhotovovania stavebných konštrukcií,

- poznanie najnovších stavebných materiálov,

- poznanie najmodernejších strojových zariadení na vyhotovovanie stavebného diela.


Dokumenty na stiahnutie