História školy

Dejiny našej školy sa začali písať v druhej polovici 20. storočia, keď sa popri banskom priemysle na Hornej Nitre začínajú budovať drevárske, stavebné a iné podniky.

Odborné učilište pre stavebné profesie v Banskej Štiavnici vzniklo 1. 9. 1954. Učni zo Štiavnice sa podieľali na bytovej výstavbe v Krupine, Novej Bani, Vyhniach i vo fašistami vypálenom Švermove. Pracovali i na mládežníckych stavbách v Hodruši, v Antole, v Banskej Štiavnici a Banskej Belej. Vznik Odborného učilišťa v Prievidzi sa datuje od školského roku 1955/1956, keď boli z baníckeho učilišťa v Handlovej vyčlenení učni – murári a zaradení do strediska pracujúceho dorastu v Prievidzi, z ktorého bolo vytvorené Odborné učilište štátnych pracovných záloh č.17. V roku 1957 po zrušení štátnych pracovných záloh bolo zriadené stredisko pracujúceho dorastu v Prievidzi číslo 201 pri národnom podniku Priemstav Prievidza. Od 1.júla 1960 bolo Odborné Banská Štiavnica pričlenené k Priemstavu v Prievidzi. V školskom roku 1960/61 bolo stredisko praktického dorastu č.201 premenované na Učňovské stredisko pri n. p. Priemstav Prievidza. V školskom roku 1962/63 bolo učilište pričlenené k Odbornému učilišťu Banská Štiavnica. V školskom roku 1963/64 sa stalo znova samostatným učňovským strediskom. V roku 1966 bolo odborné učilište na návrh podniku zaradené do siete učňovských stredísk. Učilište bolo vo svojich začiatkoch umiestnené v priestoroch Odborného učilišťa Bane Cígeľ a neskôr v Robotníckom dome v Prievidzi, ktorý patril národnému podniku Priemstav. Národný podnik Priemstav začal budovať odborné učilište so školou, telocvičňou, športovým areálom, spoločenskou miestnosťou a internátom na sídlisku Žabník, ktoré v septembri 1966 odovzdal do užívania. Od školského roku 1967/68 bolo učňovské stredisko zaradené do sekcie odborných učilíšť. Prvý september 1967 je i dátumom vzniku OU Priemstav, n.p. Prievidza na čele s riaditeľom Jozefom Ondrejkom. Učilišťe zabezpečovalo celkovú prípravu učňov s teoretickým vyučovaním v profesii murár, tesár a podlahár nielen pre n.p. Priemstav, ale aj pre Banské stavby Prievidza, OSP Prievidza a iné podniky na Slovensku.

Od roku 1975 sa v odbornom učilišti zaškoľovali zahraniční študenti z Vietnamu v profesii murár a tesár a ich študijný pobyt sa skončil v januári 1978. Od 1.9. 1979 bolo odborné učilište zaradené do siete stredných odborných učilíšť a nastala aj zmena vedenia stredného odborného učilišťa stavebného. Jeho riaditeľom sa stal Jaroslav Krč. V roku 1982 sa dobudovali dielne č.1, zváračská škola, dielne č.2, priestory šatní pre odborný výcvik a postupne aj športoviská.

V roku 1990 po rozpade materského podniku Priemstav sa stredné odborné učilište stalo samostatným právnym subjektom, ktorého zriaďovateľom bolo Ministerstvo stavebníctva SR. Zároveň do funkcie riaditeľa SOU stavebného nastupuje po konkurze Ing. František Hlaváč.

Dňa 1. 9. 1991 vznikla SPŠ stavebná v Prievidzi. V roku 1993 sa delimitovali od Priemstavu objekty Robotníckeho domu, závodnej jedálne s kuchyňou a spoločenskej miestnosti. Robotnícky dom sa prebudoval na školský pavilón a 1.9. 1994 bol slávnostne odovzdaný do užívania s ôsmimi učebňami, rysovňou, kabinetmi, zborovňou a šatňami.

Od 1. 9. 1998 Ministerstvo výstavby a verejných prác SR ustanovilo Učilište stavebné v Prievidzi ako organizačnú zložku Stredného odborného učilišťa stavebného v Prievidzi. Po 47 rokoch, 1.9. 2001, bolo SOU stavebné ako samostatný právny subjekt zrušené a pričlenené k SPŠ stavebnej, a tak vznikla ZSŠ stavebná v Prievidzi. Jej riaditeľom sa stal Ing. Mgr. Jozef Kobela.

V posledných rokoch sa názov našej školy niekoľkokrát zmenil. Zásadnou skutočnosťou, ktorá určila  jej súčasnú podobu, však bolo zlúčenie pôvodnej Združenej strednej školy stavebnej v Prievidzi a Stredného odborného učilišťa nábytkárskeho v Pravenci.

Od 1.3.2009 nesie naša škola názov Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 v Prievidzi. Riaditeľom školy sa stal Mgr. Ján Mata.

Ďalšia zmena vo vývoji školy nastala od 1.7.2012, kedy do strednej odbornej školy boli pričlenené všetky odbory zrušenej SOŠ polytechnickej, Falešníka 6, Prievidza. Škola sa stala jedinou školou v Prievidzi, ktorá pripravuje žiakov v oblasti remesiel.

Zameraním školy je poskytovanie stredného, úplného stredného, nižšieho stredného odborného vzdelania v študijných, učebných odboroch, nadstavbovom štúdiu v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechnického priemyslu, dopravného priemyslu a umeleckoremeselnej výroby. Činnosť školy je koordinovaná radou školy, radou rodičov, odborovou organizáciou a študentským parlamentom.