3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- pomaturitné špecializačné štúdium 

- vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený, aby (po  nástupnej praxi) mohol vykonávať povolania (dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy) v oblasti:

dopravy a prepravy – v železničnej doprave a preprave, v cestnej doprave, v mestskej hromadnej doprave, v diaľkovej doprave, v doprave pre vlastnú potrebu,

technicko-hospodárskej funkcie – kontrola, spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbor dopravnej nehodovosti,

ekonomickej funkcie – osobný a nákladný pokladník, kalkulant prepravného, reklamant, referent prepravy, plánovač, normovač, pracovník v ekonomických zložkách podniku.

Priority odboru: 

- študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške


Dokumenty na stiahnutie