3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy: štvorročné denné štúdium

Profil absolventa:

Absolvent odboru  si osvojí nasledovné vedomosti a zručnosti:

-          schopnosť vykonávať činnosti spojené s investičnou prípravou, vrátane stavebného konania, s rozpočtovaním, kalkuláciou stavieb a stavebnou prevádzkou,

-          navrhovať hospodárne prierezy jednoduchých prvkov oceľobetónových konštrukcií,

-          vedieť technologické postupy pri vykonávaní stavebných prác, postupy pri zhotovovaní stavebných konštrukcií, riešení technologických, materiálových a iných problémov, ktoré sa vyskytujú v stavebnej praxi pri výstavbe, rekonštrukciách a adaptáciách budov,

-          riešiť základné statické výpočty, navrhovať a posudzovať jednoduché prvky a konštrukcie v odbore, vrátane rozvodov technického zariadenia budov (TZB),

-          vykonať montážne a demontážne práce a opravy zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania,

-          vykonať montáž, údržbu a opravy potrubia, armatúr, dopravných a meracích zariadení,

-          obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie jednoduchých stavieb,

-          získať základné vedomosti o stavebných konštrukciách, ich zobrazovaní v technickej dokumentácii podľa platných noriem EU.

Po skončení prípravy sa absolventi odboru majú možnosť uplatniť vo všetkých stavebných firmách v technicko-hospodárskych funkciách, ale aj v ostatých odvetviach národného hospodárstva, v odborných činnostiach v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov, prípadne v samostatnom podnikaní. Rovnako sa môžu uplatniť aj vo firmách, ktoré vykonávajú inštalácie rozvodov ústredného kúrenia, plynu, kanalizácie a vody, vrátane opráv. Absolventi sú pripravení na vysokoškolské štúdium hlavne technického zamerania.

Doklad o ukončení štúdia a nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia:

-          pomaturitné štúdium,

študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie.