2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Dĺžka prípravy: 4 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

- prospech v ZŠ

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:

- maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

-  vysvedčenie o maturitnej skúške

-  výučný list

-  zváračský preukaz

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- úplné stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

-  pomaturitné špecializačné štúdium 

-  vysokoškolské štúdium 

Uplatnenie:

Výrobná oblasť:

- programovanie a obsluha NC stroja,

- obsluha klasických obrábacích strojov a zariadení - ručné zváranie materiálov,

- obsluha a programovanie automatizovaných strojových zariadení,

- tvorba technickej dokumentácie,

- tvorba programov pre obsluhu a riadenie strojov a zariadení,

- používanie simulačných programov pre výrobu,

podnikateľskú činnosť po nadobudnutí potrebnej praxe.

 Absolventi sa môžu uplatniť aj v oblasti:

- technologickej prípravy výroby - technológ, príprava výroby,
- konštrukčnej prí­pravy výroby – konštruktér,
- organizácie a riadenia - výrobný dispečer, technický kontrolór, majster.

Priority odboru: 

- študijný odbor – vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list,

- ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,

- zváračský preukaz,

- osvedčenie z priemyselnej komory.


Dokumenty na stiahnutie