2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá

Dĺžka prípravy: trojročné denné štúdium

Profil absolventa:

Absolvent odboru  si osvojí nasledovné vedomosti a zručnosti:

-základy ručného a strojového opracovania kovov a strojárskej technológie,

- základné vedomosti z oblasti strojových súčiastok, mechanizmov, základných technických materiálov, výroby, skúšok a označovania technických materiálov, metalografie, tepelného a chemicko-tepelného spracovania materiálov, korózie a protikoróznej ochrany materiálov,

- získa vedomosti o stavbe automobilov, jeho častí, kinematických a tekutinových mechanizmoch, o ich význame a použití,
- obsluhovať základné prístroje a zariadenia používané pri výrobe automobilov, automobilových  komponentov a príslušenstva,

- diagnostikovať poruchu na automobile alebo jeho časti, posúdiť účelnosť opravy, stanoviť optimálny spôsob opravy a realizovať opravu použitím vhodných materiálov a súčiastok,

- montovať a demontovať rozoberateľné stroje.

Po skončení prípravy je absolvent kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.


Absolvent sa uplatní u ktoréhokoľvek zamestnávateľa hromadnej výroby automobilov v rámci celej SR a v  strojárskych firmách.


Doklad o ukončení štúdia a nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list.

Možnosti ďalšieho štúdia:

-          vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre získanie maturitného vysvedčenia,

-          špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú kvalifikáciu absolventov.