Výberové konanie na miesto školský psychológ

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Miesto práce: objekty SOŠ Prievidza

Termín nástupu: 01.09.2024

Pracovný pomer: na dobu určitú

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín zasielania žiadostí: do ukončenia ponuky

Opis pracovného miesta:

Kategória: školský psychológ

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie:

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 11 tejto vyhlášky).

Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti psychológie.

Uchádzač o pracovné miesto musí spĺňať:

- bezúhonnosť

- zdravotná a duševná spôsobilosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

  • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v SŠ vo svojej územnej pôsobnosti,
  • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy,
  • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ,
  • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
  • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
  • aktívne spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
  • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
  • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.............

 

Ďalšie požiadavky:
• výhodou znalosť programu ASC agenda, Edupage
• práca s PC (excel, word, outlook)

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:

žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovaný profesijný životopis, fotokópie dokladov o vzdelaní, prehľad praxe a zápočtové listy, čestné prehlásenie o bezúhonnosti a súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia o plate:

 

Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo  verejnom záujme, základný plat min. v 6. PT/pracovná trieda dva v závislosti od započítanej praxe a prípadnej praxe v danej kategórii OZ.

 

Ako nás kontaktovať, spôsob a termín:

 

Požadované doklady posielajte spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov do odvolania ponuky  na adresu:

Stredná odborná škola T. Vansovej 32,  971 01 Prievidza

alebo na e-mail: vlasta.sulova@sospd.sk

Kontaktná osoba: Ing. Vlasta Šulová, PhD.  t.č.: 0901 918 313

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí nám zašlú svoj životopis. Nakoľko je pre nás veľmi dôležité, aby kandidát spĺňal požiadavky pozície, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. Ďakujeme za pochopenie.

  

V Prievidzi 01.07.2024

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31