Zámer priameho nájmu majetku

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ T. Vansovej 32 , 971 01 Prievidza

 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

Správca:

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

Časť pozemku o výmere 4,54 m2 zapísaný na LV č. 5333, parcela č. 3946/79, katastrálne územie Prievidza

Vhodné využitie priestorov –  reklamný panel

Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Spôsob nájmu:  priamy nájom

Doba nájmu:  1 rok

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom  –  neotvárať“  v termíne do 28.01. 2016 do 10,00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola

T. Vansovej 32

971 01 Prievidza

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle  ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom číslo: 046/5422968

Daniela Bolchová, e-mail: daniela.bolchova@sospd.sk

V Prievidzi, 21.12. 2015


Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ T. Vansovej 32 , 971 01 Prievidza  –  č. 2/2015

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

Správca:

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Predmet nájmu:

Nebytové priestory o celkovej výmere 776 m2 nachádzajúce sa na prízemí, prvom a druhom poschodí v budove Sládkovičová 11, Strednej odbornej školy. T. Vansovej 32 v Prievidzi, zapísanej  na LV č. 5333,  katastrálne územie Prievidza, súpisné číslo 11 postavenej na parcele č. 1171.

-z toho: - miestnosť. č.1   o výmere    48,55 m2         - miestnosť. č.14  o výmere   48,53 m2

             - miestnosť. č.2   o výmere    66,78 m2         - miestnosť. č.15  o výmere   26,05 m2

             - miestnosť. č.3   o výmere    23,70 m2         - miestnosť. č.16  o výmere     5,43 m2

             - miestnosť. č.4   o výmere    46,21 m2         - miestnosť. č.17  o výmere     3,32 m2

             - miestnosť. č.5   o výmere    49,43 m2         - miestnosť. č.18  o výmere   29,24 m2

             - miestnosť. č.6   o výmere    48,77 m2         - miestnosť. č.19  o výmere   21,95 m2

             - miestnosť. č.7   o výmere    64,10 m2         - miestnosť. č.20  o výmere   28,22 m2

             - miestnosť. č.8   o výmere      3,32 m2         - miestnosť. č.21  o výmere   52,53 m2

             - miestnosť. č.9   o výmere      5,45 m2         - miestnosť. č.22  o výmere   28,09 m2

             - miestnosť. č.10 o výmere    27,19 m2         - miestnosť. č.23  o výmere     5,56 m2

             - miestnosť. č.11 o výmere    34,57 m2         - miestnosť. č.24  o výmere   28,47 m2

             - miestnosť. č.12 o výmere    37,54 m2         - miestnosť. č.25  o výmere     7,63 m2

             - miestnosť. č.13 o výmere    28,16 m2         - miestnosť. č.26  o výmere     7,21 m2

Vhodné využitie priestorov –  kancelárske priestory

Podmienky nájmu:

Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu - nájomné je určené v súlade s § 9a odst.9 Zákona č.446/2001 Z. z. a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu a dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, teda vo výške 53,11 €/m2 ročne (bez energií).

Spôsob nájmu:  priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Priamy nájom č.2/2015  –  neotvárať“  v termíne do 26.6. 2015 do 10,00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola

T. Vansovej 32

971 01 Prievidza

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle  ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom číslo: 046/5422968

Daniela Bolchová, e-mail: daniela.bolchova@sospd.sk

V Prievidzi, 12.6. 2015 


Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ T. Vansovej 32 , 971 01 Prievidza  –  č. 1/2015

 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

Správca:

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Predmet nájmu:

Nebytový priestor o výmere 15 m2 nachádzajúci sa na II. poschodí v budove Internátu Strednej odbornej školy. T. Vansovej 32 v Prievidzi, zapísanej  na LV č. 5333,  katastrálne územie Prievidza, súpisné číslo 534, postavenej na parcele č. 2214/4.

Vhodné využitie priestorov –  kancelárske priestory

Podmienky nájmu:

Najnižšia ponuková cena za predmet priameho nájmu - nájomné je určené v súlade s § 9a odst.9 Zákona č.446/2001 Z. z. a to najmenej v takej výške nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu a dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, teda vo výške 53,11 €/m2 ročne (bez energií).

Spôsob nájmu:  priamy nájom

Doba nájmu:  1 rok

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Priamy nájom č.1/2015  –  neotvárať“  v termíne do 5.6. 2015 do 10,00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola

T. Vansovej 32

971 01 Prievidza

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle  ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom číslo: 046/5422968

Daniela Bolchová, e-mail: daniela.bolchova@sospd.sk

V Prievidzi, dňa 22.5. 2015

                                                                                               


Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe

SOŠ T. Vansovej 32 , 971 01 Prievidza

 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín podľa § 9a, ods. 9 zákona NR SR č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer priameho nájmu majetku.

Správca:

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

Časť pozemku o výmere 4,54 m2 zapísaný na LV č. 5333, parcela č. 3946/14, katastrálne územie Prievidza

Vhodné využitie priestorov –  reklamný panel

Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien

Spôsob nájmu:  priamy nájom

Doba nájmu:  1 rok

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom pozemku s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom  –  neotvárať“  v termíne do 29.12. 2014 do 10,00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola

T. Vansovej 32

971 01 Prievidza

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle  ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom číslo: 046/5422968

Daniela Bolchová, e-mail: daniela.bolchova@sospd.sk

V Prievidzi, 10.12. 2014

 

                                                                                                 Mgr. Ján Mata

                                                                                                  riaditeľ školy


Dokumenty na stiahnutie