V školskom roku 2024/2025 ponúkame žiakom ZŠ možnosť štúdia v nasledovných odboroch:

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou)

3650 M staviteľstvo

3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Študijné odbory (štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom)

2413 K mechanik strojov a zariadení - odbor s duálnym vzdelávaním

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - odbor s duálnym vzdelávaním

2697 K mechanik elektrotechnik - odbor s duálnym vzdelávaním

Učebné odbory (trojročné štúdium s  výučným listom)

2487 H 01 autoopravár - mechanik

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - odbor s duálnym vzdelávaním

2433 H obrábač kovov - odbor s duálnym vzdelávaním

3678 H inštalatér

3661 H murár

 

Dvojročný učebný odbor (vysvedčenie o záverečnej skúške)

3686 F stavebná výroba

STROJÁRSKE ODBORY

4-ročné študijné odbory
Propagačné video

3-ročné učebné odbory
Propagačné video

STAVEBNÉ ODBORY

Propagačné video

ELEKTROTECHNICKÉ ODBORY

Propagačné video

TEST PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO SJL

TEST PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY ZO MAT

Prihlášky na nadstavbové štúdium

Termín odovzdania prihlášok: 31. máj 2024 pre nadstavbové štúdium.

K prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. - 3. ročníka SŠ a overenú fotokópiu výučného listu.

Žiaci 3. ročníka k prihláške priložte fotokópie koncoročných vysvedčení z 1. a 2. ročníka SŠ a polročné vysvedčenie z 3. ročníka SŠ, overenú fotokópiu výučného listu priložíte dodatočne.

Dôležité termíny:

1. MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejnilo učebné a študijné odbory, v ktorých sa      vyžaduje zdravotná spôsobilosť.
2. MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle zverejňuje počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2023/2024 do 31.01.2023.
3. Riaditeľ SŠ na webovom sídle školy zverejňuje Kritériá a formu, obsah, rozsah prijímacej skúšky, ostatné podmienky prijatia do 28.02.2023.
4. Riaditeľ SŠ na webovom sídle školy zverejňuje Určenie počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a termíny konania PS do 31.03.2023.
5. Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom riaditeľke SOŠ do 20. 03. 2023.

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak ide o učebné odbory 2433 H obrábač kovov a 3661 H murár

6. Prihlášku tvorí jedno tlačivo. Na prihláške je možné uviesť najviac 4 študijné/učebné odbory (2 talentové a 2 ostatné odbory).
7. Potvrdenie o nastúpení na ostatné školy, na ktoré bol žiak prijatý a rozhodnutie o prijatí automaticky strácajú platnosť, ak zákonný zástupca žiaka už potvrdil nástup na konkrétnu školu. Zákonný zástupca Potvrdenie o nastúpení odovzdáva elektronicky.
8.  1. KOLO prijímacieho konania v SŠ sa uskutoční  2. mája 2024.
     2. KOLO prijímacieho konania v SŠ sa uskutoční 6. mája 2024.
9. Pozvánka uchádzačovi na prijímacie skúšky bude odoslaná najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.
10. Škola zverejnení zakódovaný zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2024. Žiaci, ktorí nebudú konať prijímacie skúšky (pozri kritériá pre prijímanie na SOŠ), dostanú rozhodnutie o prijatí 7 dní pred termínom prijímacieho konania.
11.  Odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa SŠ o neprijatí uchádzača je možné podať do 5 dní od dňa doručenia.
12. Uchadzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchadzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.Dokumenty na stiahnutie