2433 H obrábač kovov

Dĺžka prípravy: 3 roky

Štúdium určené pre: chlapcov a dievčatá

Podmienky prijatia: 

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania: 

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: 

- výučný list

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný:

- obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,

- vykonávať práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním,

- so získaným zváračským oprávnením možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač,

- urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,

- orientovať sa  v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou,

- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, kontrolu vybavenosti strojov a zariadení, liniek, prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia.

Priority odboru: 

- študijný odbor – výučný list,

- ovládanie programovania a obsluhy automatizovaných strojových zariadení,

- možnosť získať zváračský preukaz,

- osvedčenie z priemyselnej komory.


Dokumenty na stiahnutie