3678 H inštalatér

Dĺžka prípravy: 3 roky,  so striedaním týždenných blokov teoretického a praktického vyučovania

Študijný odbor je určený pre: chlapcov, dievčatá

Podmienky prijatia:

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,

- zdravotná spôsobilosť,

- prospech v ZŠ.

Poskytnutý stupeň vzdelania:

- stredné odborné vzdelanie doplnené praktickou odbornou výukou.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

- výučný list

- zváračský preukaz po absolvovaní kurzu zvárania plameňom a rezania kyslíkom ZK 311-1

Možnosť pokračovať v štúdiu: 

- denná forma nadstavbového štúdia 2414 L strojárstvo získanie maturitného vysvedčenia

Uplatnenie:

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný:

- vyhotoviť inštalatérske rozvody budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod, kanalizácia)   správnym technologickým  postupom použitím  vhodných  druhov materiálov,

- vykonať údržbu, rekonštrukciu  a modernizáciu inštalatérskych rozvodov budov a aj mimo nich (vodovod, kúrenie, plynovod,  kanalizácia),

- čítať  projektovú  dokumentáciu a vyhotoviť náčrty stavebných konštrukcií a inštalácií technického zariadenia budov, 

- vyhotoviť rozpočet stavebného diela.

Priority odboru: 

- ovládanie najmodernejších technologických postupov vyhotovovania inštalatérskych rozvodov,

- poznanie najnovších stavebných materiálov,

- poznanie najmodernejších strojových zariadení na vyhotovovanie inštalatérskych rozvodov,

- ovládanie vyhotovovania rozpočtu stavebného diela v programe CENKROS 4.


Dokumenty na stiahnutie